Vedtægter

Vedtægter for Skjern-Egvad Museumsforening

 

Vedtægter besluttet på Skjern-Egvad Museumsforenings generalforsamling 2018.

 

§1 Foreningens navn er Skjern-Egvad Museumsforening.

 

§2 Foreningens formål er at støtte Ringkøbing-Skjern Museums arbejde samt at styrke interessen for egnens og landets kulturhistorie

 

§3 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Medlemskab af foreningen giver ved personligt fremmøde stemmeret ved foreningens årlige gene-ralforsamling.

 

§4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel via e-mail til medlemmerne og/eller ved annoncering.På generalforsamlingen skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

 

Valg af dirigent.

 

Beretning om museumsforeningens arbejde.

 

Aflæggelse af regnskab og forslag til kontingent.

 

Forslag fra museumsforeningens medlemmer.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.

 

Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

 

Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dog 3 uger før generalforsamlingen, hvis det er forslag til vedtægtsændrin-ger. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afhol-des, når mindst 20 % af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begrundet anmodning om det over for formanden.

 

§5 Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år. Hvert år afgår efter tur 4 medlemmer. Der vælges hvert år på generalforsamlingen 2 suppleanter for en etårig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Hvert år vælges der på generalforsamlingen 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter.

 

§6 Bestyrelsen udpeger medlemmer til Ringkøbing-Skjern Museums styrelse ifølge museets vedtægter..

 

§7 Skjern-Egvad Museumsforening kan drive forskellige former for økonomisk virksomhed i henhold til § 2. Museumsforeningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

 

§8 Museumsforeningen tegnes af foreningens formand, næstformand og kasserer i forening. I tilfælde af personsammenfald, vakance eller forfald udpeger bestyrelsen substitutter, så der er 3 bestyrel-sesmedlemmer med tegningsret.

 

§9 Ændring af foreningens vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.

 

§10 Ved evt. ophør af Skjern-Egvad Museumsforening, hvor den ikke fortsætter i andet regi, tilfalder foreningens aktiver Ringkøbing-Skjern Museum.